Lien Sanghas

Saint Cannat (13)
Tathata vringham PACA

Roue du Dharma

Toulouse (31)
Tathata Vrindham Toulouse

Roue du Dharma

Bordeaux (33)
Tathata Vrindham sud-ouest

Roue du Dharma

Montpellier (34)
Tathata Vrindham Nimes-Cevennes

Roue du Dharma

Nantes (44)
Tathata Vrindham Nantes

Roue du Dharma

Varaire (46)
Association Namaskaram

Roue du Dharma

Clermont-Ferrand (63)
Tathata Vrindham Centre-Auvergne

Roue du Dharma

Colmar (68)
Tathata Vrindhan Nord-Est

Roue du Dharma

Lyon (69), Valence(26/07), Grenoble(38).
Tathata Vrindham Rhone-Alpes

Roue du Dharma

Paris (75)
Tathata Vrindham Paris

Roue du Dharma

Munich (Allemagne)
Sri Tathata

Roue du Dharma

Lausanne (Suisse)
Tathata Vrindam Suisse-Léman

Roue du Dharma

Milan (Italie)
Tathata Milano

Roue du Dharma

Venise (Italie)
Tathata Venerto

Roue du Dharma

Rome (Italie)
Tathata Edizioni

Roue du Dharma